wallpaper

Actigrafie

Curriculum Actigrafie (basis)

Vereiste voorkennis van de cursist:

  • werkt meer dan twee jaar in de zorgverlening
  • heeft een huidige betrekking in de zorgverlening
  • heeft toestemming (client/wettelijk vertegenwoordiger/organisatie) om de actiwatch in te zetten en de casus te bespreken in de cursus.
  • heeft een zorg gerelateerde opleiding genoten

Tijdsplanning

Op aanvraag. Kan ook incompany
Duur
Twee dagdelen van 3 ½ uur.
Doelgroep
Verpleegkundigen
Artsen
Gedragskundigen
Overige behandelaars
Medewerkers primair proces niveau 4 en hoger

Voorbereiding

Bij aanmelding bij de cursus  vragen we de cursist of er in de eigen werklocatie een actiwatch aanwezig is. Indien dit het geval is, verzoeken wij een eigen en recente meting mee te nemen die in de cursus geanalyseerd gaat worden. Indien er geen actiwatch aanwezig is, wordt deze door Nyx, zorg voor slaap uitgeleend. De cursist moet dan een meting bij één van de cliënten van de eigen locatie regelen. Deze meting gaat vooraf aan de cursus, zodat de cursist de actiwatch mee kan nemen. In de cursus wordt de actiwatch uitgelezen en geanalyseerd.
De cursist heeft het  toestemmingsformulier mee*
Resultaat
Het opstellen, implementeren en evalueren van een POP en het bijbehorende werkplan, gebeurt onder regie van de Coördinator Ondersteuning. De CO zorgt ervoor dat het POP en het daaruit voortvloeiende  werkplan ‘werkt’, dat het de basis is van het dagelijks handelen van ondersteuners. Deze module gaat over de manier waarop de CO vormgeeft aan dit proces en ondersteuners daarin aanstuurt. Daarin zijn drie aspecten te onderscheiden:
Inhoud: de cursist kent alle onderdelen van de actigrafie en de actiwatch, weet ook de onderlinge samenhang tussen de verschillende onderdelen te benoemen. Aan de hand daarvan kan de Cursist een meting doen, deze uitlezen, interpreteren en risico’s inschatten en daarop sturen.
Organisatorisch: de cursist kan een planning maken en daarop sturen, waardoor het hele proces loopt: dialoog met cliënt/vertegenwoordigers, planning en voorbereiding, meting cliëntbesprekingen en evaluaties, betrokken disciplines inschakelen etc.
Voorwaardelijk: condities creëren, waardoor de meting kan plaatsvinden. De Cursist weet wanneer andere disciplines betrokken moeten worden bij het proces.
De basishouding van de  Cursist m.b.t. verzamelen van diagnostische gegevens middels een actigrafie is vanuit betrokkenheid en expertise. De cursist kan kaders stellen, het hele proces van de actigrafie aansturen, evalueren en toetsen.

Programma en werkvormen
Het voorstel is om 2 dagdelen te trainen
In het eerste dagdeel staat vooral het kader centraal: de actigrafie als uitgangspunt.
Dit deel wordt gegeven worden Tejo en Sylvia.

Evaluatie
Na het volgen van de basiscursus wordt de cursist gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.
Resultaten
Gedrag: wat kan de cursist aan het eind
Resultaat
De cursist kan een intake gesprek voeren t.b.v. de slaapmeting
De cursist kan bepalen of een cliënt in aanmerking komt voor een slaapmeting aan de hand van de intakegesprekken
De cursist begrijpt de werking van de actiwatch
De cursist kan de meting en de actiwatch uitleggen aan derden en de gebruiker
De cursist is na het volgen van de  basiscursus in staat een actiwatch te programmeren voor een meting
De cursist kan de actiwatch invoeren in de daarvoor bestemde software
De cursist kan een Actigrafie uitlezen.
De cursist kan globale conclusies trekken aan de actigrafie
De cursist kan de meting vertalen in algemene adviezen
De cursist weet wanneer hij/zij moet doorverwijzen naar medici
De cursist beseft dat hij/zij slechts globale kennis zal hebben van een actigrafie
De cursist geeft geen adviezen geven zonder overleg met behandelaars.

Voorwaarden
Resultaat
De cursist heeft meer dan twee jaar ervaring in de zorg
De cursist heeft een zorg gerelateerde vooropleiding
De cursist heeft een huidige betrekking in de zorg alwaar de actiwatch mag worden ingezet
De cursist brengt een eigen casus (model cliënt) in
De cursist heeft toestemming van cliënt of diens vertegenwoordiger en behandelaar(s)
De cursist heeft referenties van behandelaars
De cursist heeft kennis van uitlezen van grafieken
De cursist heeft globale kennis van computersystemen

Norm
Resultaat
De cursist is bekend met de medische eed
De cursist ondertekent de geheimhouding van cliëntgegevens zoals gebruikt in de cursus

Leeractiviteit
Resultaat
M.b.t. de Basiscursus Nyx zorg voor slaap, Actigrafie
De cursist is in staat om gedurende 2 dagdelen de basiscursus te volgen.
De cursist kan het geleerde toepassen in de eigen praktijk

Didactische vaardigheden
Resultaat

De cursist is in staat om de uitkomst van de actigrafie te vertellen aan de cliënt en/of diens systeem
De cursist kan een inhoudelijke overdracht geven (mondeling en schriftelijk) aan professionals

Materiaal

De cursist heeft de beschikking over een actiwatch (type AW7 en/of AW2)
(Indien de cursist niet zelf een actiwatch heeft, kan deze gehuurd worden bij Nyx, zorg voor slaap)
De cursist heeft beschikking over een laptop met actiwatch software
De cursist kan gebruik maken van de software van Nyx, zorg voor slaap indien niet over een eigen laptop en software wordt beschikt.

Veiligheid

De cursist heeft toestemming van de cliënt of diens systeem om de meting te mogen bespreken
De cursist zal de uitkomsten van de metingen niet bespreken met derden, anders dan de medecursisten, docenten, cliënt (systeem) en diens behandelaars.
De cursist zal geen adviezen aan de gekozen cliënt geven, zonder dit advies te hebben laten goedkeuren door docenten en behandelaars.
De cursist mag geen cliëntgegevens doorgeven aan Nyx zorg voor slaap
Nyx zorg voor slaap is niet verantwoordelijk voor de cliëntgegevens
De cursist draagt zorg voor de actiwatch
De cursist draagt zorg voor de verspreiding van de adviezen aan de cliënt, diens systeem en de behandelaars.