wallpaper

Training pijnsignaleren en -meten

bij mensen met een uitingsbeperking

Pijn is een veelzijdig, complex probleem. Vanwege de vele dimensies van pijn en omdat pijn verstrekkende gevolgen heeft voor het dagelijks functioneren, is pijn een verschijnsel dat zorg vraagt voor de gehele mens. Pijn (tijdig) signaleren kan van levensbelang zijn en vraagt om kennis, middelen en mogelijkheden om deze signalen naar waarde in te schatten.

Pijn bij cliënten met een (ernstig) verstandelijke beperking blijkt dikwijls moeilijk te signaleren omdat de signalen die cliënten geven, niet altijd geuit worden op een voor ons herkenbare en gebruikelijke manier. Pijn kan derhalve door communicatieproblemen onopgemerkt blijven of niet in de juiste context geplaatst worden, waardoor een effectieve behandeling uit kan blijven.

Voor wie is de cursus bedoeld

De training is bedoeld voor begeleiders en behandelaars die met mensen met een uitingsbeperking werken en met de pijnmeetinstrumenten zullen gaan toepassen in de praktijk (zoals Ergo/fysiotherapeuten, begeleiders, verpleegkundigen, artsen, psychologen, orthopedagogen etc.).

Trainingsvraag

Tijdens deze training gaan we in op de basistheorieën van pijn, de diverse meetinstrumenten, hoe deze toe te passen en de mogelijke interventies. Slaapproblemen en pijnklachten zijn nauw met elkaar verweven; er wordt interactief bekeken hoe slaap en pijn tot elkaar verhouden en waar interventies nodig en mogelijk zijn.

In de training komen diverse pijnmeetinstrumenten aan bod en wordt er geoefend met het werken met deze instrumenten. De training richt zich op een klinische benadering en meting van pijn bij mensen met een uitingsbeperking.

Er is aandacht voor: het vóórkomen van pijn, de risicogroepen waar pijn bij voorkomt, richtlijnen, overzicht van mogelijke interventies.

Duur

Twee dagdelen van 3 uur.

Resultaten na het volgen van de training pijnsignaleren en -meten

Na het volgen van de training is de deelnemer in staat pijn bij cliënten tijdig te onderkennen en hierbij de juiste disciplines en interventies in te zetten, zodat de juiste ondersteuning en/of behandeling ingezet kan worden en cliënten niet langer dan noodzakelijk met pijn hoeven leven.

 • Inhoudelijk
  • De cursist kent de basistheorie m.b.t pijn en slaap.
  • De cursist is bekend met de richtlijnen van de V&VN en het NHG.
  • De cursist kent de pijnobservatielijsten voor mensen met een uitingsbeperking (REPOS en CPG) en weet deze toe te passen.
  • De cursist is bekend met veelvoorkomende farmaceutische en non-farmaceutische interventies.
  • De cursist weet wanneer en welke disciplines ingeschakeld moeten worden.
 • Organisatorisch
  • De cursist is in staat pijn signaleren en pijnmeetinstrumenten in de eigen organisatie te introduceren.
  • De cursist heeft kennis m.b.t. de diverse fases in het traject (planning maken en daarop sturen, dialoog met cliënt of vertegenwoordigers, planning en voorbereiding, intakegesprekken, meting betrokken disciplines inschakelen etc.).
  • De cursist is in staat om de uitkomst van de pijnmeting te bespreken met de cliënt en diens systeem.
  • De cursist kan een inhoudelijke overdracht geven (mondeling en schriftelijk) aan professionals.
 • Voorwaardelijk
  • De cursist is in staat de condities te creëren, waardoor de meting kan plaatsvinden.
  • De cursist weet wanneer andere disciplines betrokken moeten worden bij en tijdens het traject.
  • De cursist behandelt en verwerkt cliëntgegevens volgens de wettelijke richtlijnen.
  • De cursist kan kaders stellen, het hele proces van de pijnsignalering en pijnbestrijding aansturen, evalueren, toetsen en borgen in het ECD.

Kosten:

€ 175,- (incl. lunch en paper) per deelnemer.

Evaluatie

Na het volgen van de training vragen wij de cursist om een evaluatieformulier in te vullen.

Studiebelasting:

Geen

Datum

16 mei 2017 (LET OP SCHOLING IS VOL: Geen inschrijving meer mogelijk)

Plaats

Sherpa Baarn.

Accreditatie

Op verzoek kan accreditatie worden aangevraagd.Voor deze scholing is accreditatie aangevraagd bij de V&VN en Cluster 1 voor artsen (huisartsen, AVG artsen, artsen ouderengeneeskunde) en NVO/NIP. Verdere accreditatie kan op verzoek worden aangevraagd.

Aanmelding:

Voor de aanmelding hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

Lees de aanmeldingsvoorwaarden

Ik ben VrouwMan